فدراسیون جهانی سف شین

فدراسیون جهانی سف شین

فدراسیون بین المللی Sefshin در سراسر جهان توسط تمام سازمان های هنرهای رزمی اصلی جهان شناخته شده است. این تنها صندلی حاکم است که مجوز آموزش سفتین صادر می شود و به همین ترتیب هر گونه مدرک یا رتبه به دانش آموزان اختصاص می یابد.

فدرسیوان جهانی سف شین تنها ارگانیست که مجوزبرای تدریس این سبک را می تواند صادر کند و هرگونه مدرک،رتبه یا درجه زیر نظر این سازمان تائید می شود.

هر دانش آموز که در کلاس های رسمی این سیستم مشغول به فراگیری این دانش است نام، رتبه و دیگر دستاوردهایش نه تنها در این فدراسیون بلکه در تمام نهادهای معتبر نیزثبت می شود. هدف از تشکیل این فدراسیون این است که تمام تکنیک ها و فلسفه سف شین به درستی به دانش آموزان انتقال داده شده و اساتید بتوانند بنابر یک سیلابس منظم این سیستم استثنائی را نسل بعد از نسل به همان صورت اولیه آموزس دهند.