عضویت و وابستگی

مهدی زند دارای بیش از صد و بیست پنج دپپلم افتخار و مدارک حرفه ای و تحصیلی است. بعضی از آنها مربوط به دوره های اکادمیکلی هستند و بعضی در زمینه حرفه ای و رزمی و موضوعات مربوطه.

.

 • Certified Licence holder (Shamshir) by International Martial Arts Association
 • Member of International Referee Commission
 • Certified Member (Registered) by international Combat Martial Arts Unions
 • Association – Sefshin International Federation
 • Vice President of Martial Arts authority of India
 • Association – World Institute of Martial Science
 • Member of The Executive Committee of UA Grandmaster council
 • Executive Member of the International Martial Arts Federation
 • UK Representative for International Martial Arts Federation
 • UK Representative for the international Martial Arts Times Magazineز
 • Vice President of International University of Higher Martial Art Education IUHMAE
 • Honorary Member of Songshan Kung-Fu – Executive Academy
 • Member of Martial arts Great Britain MAGB
 • Member of Kung – Fu Federation of India
 • Member of International Board of Black Belts
 • Member of National Council of Chinese Martial Arts Higher Education
 • Member of World International Martial Arts Association & Organisation
 • Member of Martial Arts Hall of Fame
 • Member of Martial Arts Association International
 • Member of Martial Arts Authority of India
 • Member of US. Grandmasters Council
 • Member of International Bulainai Federation
 • Member of the Board of Martial Arts Council
 • Member of International Martial Arts Association
 • Certified Licence holder (Ti Zen Quan) by International Martial Arts Association
 • Certified Licence holder (Sefshin) by International Martial Arts Association

.