درجات و مدارک دان ده

مهدی زند دارای بیش از صد و بیست پنج دپپلم افتخار و مدارک حرفه ای و تحصیلی است. بعضی از آنها مربوط به دوره های اکادمیکلی هستند و بعضی در زمینه حرفه ای و رزمی و موضوعات مربوطه.

.

 • 10th Dan Black Belt (Judan) in Shamshir – Awarded by International Combat of Martial Arts Union Association
 • 10th Dan Black Belt (Judan) in Sef Shin – Awarded by International Combat of Martial Arts Union Association
 • 10th Dan Black Belt (Judan) in Ti Zen Quan – Awarded by ICMAUA
 • 10th Dan Black Belt (Judan) In Sef Shin – Awarded by International Martial Arts Association
 • 10th Dan Black Belt (Judan) in Shamshir – Awarded by International Martial Arts Association
 • 10th Dan Black Belt (Judan) in Ti Zen Quan – Awarded by LAOFIMAA
 • 10th Dan Black Belt (Judan) in Ti Zen Quan – Awarded by United States GMC
 • 10th Dan Black Belt (Judan) in Ti Zen Quan – Awarded by IUHMAE
 • 10th Dan Black Belt (Judan) in Ti Zaen Quan – Awarded by MAA-I
 • 10th Dan Black Belt (Judan) در Ti Zaen Quan - جایزه MAA-I
 • 9th Dan Belt (Kyudan) In Sef Shin – Awarded by WIMMAAO
 • 8th Dan Black Belt (Hachidan) in Ti Zen Quan – Awarded by AMA
 • 7th Dan Black Belt ( Nanadan) in Ti Zen Quan – Awarded by AMA
 • 6th Dan Black Belt ( Rokudan) in Ti Zen Quan – Awarded by AMA

.