دیپلم های افتخار و مدارک ابداع

مهدی زند دارای بیش از صد و بیست پنج دپپلم افتخار و مدارک حرفه ای و تحصیلی است. بعضی از آنها مربوط به دوره های اکادمیکلی هستند و بعضی در زمینه حرفه ای و رزمی و موضوعات مربوطه.

.

 • Founder Certificate and World Recongnition for Sefshin from WIMAA&O – 2012
 • Founder Diploma in Sefshin – Awarded by MAA-I
 • Founder Diploma In Sefshin – Awarded by BUDO/BUGEI KOKUSAI RENMEI – MAA-I – Japan
 • Founder Diploma in Shamshir – Awarded by international Combat Arts Unions Association
 • Founder Diploma in Sefshin – Awarded by International Combat Martial Arts Unions Association
 • Founder Certificate Legitimacy in Shamshir – Awarded by International Martial Arts Association – 2010
 • Founder Certificate legitimacy in Sefshin – Awarded by International Martial Arts Association – 2010
 • Founder and Recognition Certificate in Sef Shin – Awarded By World Headmaster and Sokeship Union – 2010
 • Founder and Recognition Certificate in Shamshir – Awarded By International Martial Arts Assosaition – 2010
 • Founder and Recognition Certificate in Sef Shin – Awarded By International Martial Arts Assosaition – 2010
 • Founder, Recognition Diploma in Sef Shin – Awarded by US Grand Masters Council – 2010

.