کتاب های آغاز مطلق

‫ ‫آغاز مطلق ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‫از آغاز زمان تا کنون هیچ مسیر ‫درستی برای خود اگاهی حقیقی‫ ‫نوشته ‫نشده است. هیچ کس توضیحی منطقی در باره هستی ارائه ‫نکرده و هنوز ‫کسی جوابی عاقلانه که دلیل همه عیب ها و نا کاملیت هایی را که ما می بینیم و حس می کنیم مشخص کند ‫عرضه نکرده است.

انسانیت و دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم در یک هر ج و مرج عجیبی گرفتار شده‫، ‫معماها هنوز حل ‫نگردیده و مسیر تکاملی بشر ‫نیزاز هر طرف مسدود شده است.

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫ ‫بسیاری از سوالات ‫هنوز‫ بی جواب مانده واحساس ندانستن ‫راه و دلیل ‫ ‫بودن همانگونه که هزاران سال پیش ذهن آدمیان را آشفته کرده ‫بود همچنان وجود دارد. ‫اما با شروع هزاره جدید برای کسانی که با قلبی باز، فکری آزاد و بدون حسادت خواهان درک واقعیت های هستی می باشند خورشید تازه ای نمایان گشته است.

کتاب ‫آغاز مطلق ارمغان جدیدی است برای کسانی که آن را می خوانند واز آبهای عمیق حکمت آن می نوشند.

مسیرآغاز مطلق مسیری است برای درک حقیقت ها و هر بخشی از آن نمایانگرچگونگی ‫رشد و‬‬‬ تکامل کیها نات. ‫این کتاب روشن کننده ‫اسرارنگفته ای است از قبیل ‫دلیل پیدایش آدم تا هرج و مرجها،‫ ناکاملیت ها و ناهماهنگی هایی که در جهان کنونی ما حکم فرماست.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‫آغاز مطلق (اگزوردیوم ) یک کتاب ساده نیست، منبعی است برای ‫درک ‫رازهای مگو ‫که ‫پیش گوییهای ‫گذشته را نیز تکمیل می کند و‫قهرمانان آن هر کدام نمایانگر گوشه ای از وجود ناشناخته ما‫ هستند

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ این کتاب به گونه ای نوشته شده که هوش ذاتی را که در ‫ژرفنای افکار ما پنهان است بیدار می کند.‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫وقتی که عمق گفتارهای آن را ‫ارزیابی کنیم می بینیم ‫که آغاز مطلق دنیای جدیدی از احتمالات را پیش روی ما ‫می گذارد. ‫بعُدهای مستور کیهانات از هم می گشایند تا شخصیتهای کتاب از جهانهای دور دست فرا رسند و مستقیما در رابطه با افکار وعقاید خود با نویسنده به صحبت بنشینند. ‫نتیجه این گفتگوها از سیاست به مذهب ،از جامعه شناسی به تاریخ و از فلسفه تا اسرار کائنات باعث شکل گرفتن فلسفه جدیدی گردیده است که آدمیان را به اوج فراست کهکشانها راهبری می کند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

اگزوردیوم برای هر تصور و اندیشه ای داستانی دارد. اگر خواستار خواندن کتاب های مهیج جنگی هستید چه بالاتر از جنگ خدایان. اگر خواستار انید که بفهمید چگونه خزندگان انسان نما پا به عرصه قدرت گذاشته اند یا فرشتگان ‫جنگجو چگونه خلق و آفریده گشته اند این کتاب باز گو کننده این ماجرا ها است. ‫اگزوردیوم از عشقها و احساسات سخن می گوید ‫و ‫اززیباییها و جذابیت بانو خداوندگاران فاز جدیدی می گشاید.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

مهدی زند به خاطر نوشتن این کتاب بارها تهدید به مرگ ‫شده است. دشمنان او برای نابودی وی از هیچ چیزی کوتاهی نکردند، از‫ دروغ و افترا گرفته تا حمله ها‫، دسیسه ها و دزدیها. اما همه این ترفندها مقابل ‫اراده و قلم او شکسته شد و فصول آغاز مطلق متوقف نگردید.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫اکنون اویکی از بزرگترین گنجینه ها را به جها نیان عرضه می کند تا همگان حدود و سدهای فکر را بشکنند و با شناخت اصل و ریشه خویش قدم به دوره نوینی از تکامل بگذارند و یک گام به تجلی کیها نی نزدیک تر شوند.‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫مهدی زند می گوید : من با نگارش آغاز مطلق )اگزوردیوم (بر آن ‫نیستم تا کسی را از آئین خود برگردانم و یا مذهب ویا دین جدیدی را عرضه کنم. ‫هدف من این است که یک راه منطقی و عقلانی را ارائه دهم تا همگان به اصل و دلیل پیدایش پی ببرند وبا این فلسفه خردگرا بتوانند مکان جدیدی برای خود در این کائنات بی انتها بیا رایند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫با آغاز مطلق( اگزوردیوم )این امر امکان پذیر است.