تماس با ما

شما می توانید از فرمی که در زیر قرار گرفته است برای فرستادن پیام یا تماس با مهدی زند استفاده کنید. اگر هم مایل باشید می توانید پیغا م خود را از طریق آدرسهای زیربرای ما بفرستید.

مهدی زندی اکستریدی-سیفشین - فلسفه - فدراسیون بین المللی