اکسوردیون مختصر

به طور خلاصه، چه چیزی در مورد Exordium وجود دارد؟

اکسیدریوم فقط چند کلمه توضیح داده نمی شود. اما اگر من باید آن را از زمان آغاز به زمان تولد Homo sapiens عجیب و غریب از حماسه، حماسه خلقت است. Exordium یک فلسفه جایگزین است، بازتابی از جامعه ما، نبوت آینده و هر شخصیت این کتاب را نشان می دهد بخشی از خود پنهان ما. این طراحی شده است تا بیداری یک آگاهی که در پشت تخیل ما به خواب رفته است.